შინაგანაწესი

პედაგოგთა საბჭოს დებლება
ბიბლიოთეკის დებულება
საგანგებო სიტუაციებისას რეაგირების მართვა
შინაგანაწესი
სამსახურებრივი ინსტრუქციები
წესდება
დისციპლინური საბჭოს დებულება
ააიპ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის მშობელთა კომიტეტის დებულება