შინაგანაწესი

პედაგოგთა საბჭოს დებლება
ბიბლიოთეკის დებულება
საგანგებო სიტუაციებისას რეაგირების მართვა
შინაგანაწესი
სამსახურებრივი ინსტრუქციები
წესდება
დისციპლინური საბჭოს დებულება
ააიპ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის მშობელთა კომიტეტის დებულება
ა(ა)იპ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლაში უსაფრთხოების წესები და პირობები